Oct 27

О пресвета богољубимива зошто дозволи ѕидовите да искрцкаат да се сронат да се разглобат да изчезнат со пискав звук на ангелот со темјан осветена со смирна простена една сенка трепери под сомнежот на бремето таму на разнедидојде од сржта на коските и проклетство на товарот фатено во расчекор на мојот сон агол со неправилен облик и нема страв и нема звук само една мисла во впишан круг и двеста триесет и четири паралели за три света во кои сме јас и ти.

И еден ѕид.

Напиши коментар