Nov 28

О човеку
ти со своите израслинки
како плускавци
и раце немоќни
да се поместиш
на друго место свет да
создадеш
да се у(с)покоиш

***
во земјата

***
да се закорениш.

Позајми ми
само една копија
за репродукција
каде на лицето
напишано
на опачината пресликано
од двете страни ме фланкираат
факелите на животот.

Напиши коментар