Dec 29

Морав да ги прибележам сите податоци. Од каде е пехарот, како е направен, со што е декориран, кои му се метриките и да му дадам инвентарен број. Белешките натежнаа од информациите. Се шетав низ издолженото и зарамнето плато од Калето барајќи ги трагите. Наод без археолошки контекст нема значение, велеше професорот. Предметот беше од еден, а тврдината од сосема друг период. Ги делеа милениуми. Но овој пехар беше навистина посебен. Во горниот дел имаше квадратна форма и благо закосени ѕидови. На четирите краја од чинијата на пехарот беа поставени доста добро изработени четири птици, помеѓу себе споени со четири лачни спојки, со кружен пресек. Пехарот имаше светло кафена боја, а полираната површина му беше доведена до сјај. Птиците беа насликани со жолта и црвена боја, а на четирите спојки со графитна боја имаше линеарен мотив, кој се обвиткуваше околу лакот. Зошто мора да се чува во тајност занаетот за највештите луѓе во светот? Професорот само ги подигна раменицита, а јас го извадив својот избледен нотес.

Не си земај за зло да помислиш и дека е вистина, иако може да е сѐ само фикција …