За сајтот

Инфо

Оваа филијала на Археоблог насловена како Aрхеолошка креативна работилница или скратено Архео-креатива, го претставува моето креативно виртуелно катче. Со овoj веб простор дефинитивно ги одвојувам своите личните креации и афинитети кон разните категории на уметноста од сферата археологијата, иако несомнено тие честопати ќе се преплетуваат.